Uutta tietoyhteiskuntaa luomassa

Digitaalisen vallankumouksen odotetaan pelastavan Suomen vaikeasta tilanteestaan. Tärkeimpiä pintaan nousseita ja eniten puhuttavia asioita ovat kuitenkin pakolaisaalto, yhteiskuntasopimus, pakkolait jne. Nämä ovat kieltämättä kiireellisiä ratkaisuja vaativia kohteita – voisi kutsua palokuntahommiksi. Yhteiskunnallisilta päättäjiltä pitäisi samanaikaisesti löytyä voimia, intoa ja osaamista rakenteellisten muutosten kehittämistoimiin. Nämä ovat välttämättömiä edellytyksiä menestykselle maan tulevaisuuden kannalta, sillä maailmalla kehitys kulkee omaa, vauhdikasta tahtiaan.

Yhdessä tekemistä ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua

Hallitusohjelmassa tavoitellaan tuottavuusloikkaa ja parempaa kilpailukykyä hyödyntämällä digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Tämänkaltainen yhteiskunnallinen muutos onnistuu vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. On puhuttu jopa digitalkoista.

Uudenlainen toimintakulttuuri, uudet toimintamallit ja teknologia murtavat raja-aitoja ja toiminnallisia siiloja. Tarvitaan poikkitieteellisiä, toimialat ylittäviä näkökulmia. On pakko katsoa oman pihapiirin ulkopuolelle ja tehdä yhteistyötä.

Digitaalinen kehitys on toisille haaste ja mahdollisuus, mutta osalle kansalaisista se herättää pelkoja ja vastustusta. Muutos edellyttää huomattavaa panostusta ihmisiin, osaamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Se edellyttää avointa ja joustavaa suhtautumista muutoksiin. Yhteiskunnallisilla päättäjillä on erityinen mahdollisuus olla edelläkävijänä ja vaikuttaa kansalaisiin myönteisen ja tulevaisuuden uskoa sisältävän suhtautumistavan edistämisessä.

Digitaalisuus koskee kaikkia ja kaikkea. Se on väistämätön kehityssuunta ja meidän on valittava, jarrutammeko kehitystä vai vauhditammeko sitä. Omissa käsissä olevat kehitystoimet lienevät myönteisempi vaihtoehto kuin kalliiksi käyvä vastustaminen.

Tietoyhteiskunta-akatemiassa verkostoidutaan ja jaetaan yhteiskuntavastuuta

Tietoyhteiskunta-akatemia on perustettu uudenlaisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen foorumiksi. TIEKE, yritykset ja yhteisökumppanit kantavat näin yhteiskunnallista vastuuta digitaalisen kehityksen vauhdittamiseksi. Yhteistyökumppanit edustavat alansa johtavia asiantuntijaorganisaatioita, jotka ovat valmiita avoimesti, uudella tavalla jakamaan tietoa ja osaamista. Käytännön tavoitteena on tarjota työkaluja strategisten ja lainsäädännöllisten hankkeiden arviointiin ja päätöksentekoon sekä nostaa digitalisaatioon liittyvän keskustelun tasoa.

Vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisten päättäjien kanssa käydään keskusteluja tietoyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Työpajoissa innovoidaan ja jalostetaan käytännön ratkaisuja kehityksen suuntaamiseksi. Tavoitteena on yhdessä etsiä uutta tietoyhteiskuntapolitiikan suuntaa yli toimialarajojen ja luoda monialainen vaikuttajien verkosto.

TIEKEn rooliin vaikuttajana – verkottajana – vauhdittajana sopi erinomaisesti tarttua Tietoyhteiskunta-akatemian perusajatukseen ja lähteä kokoamaan eturivin yhteistyökumppaneita ja yhteiskunnan päättäjiä mukaan.  TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Tämän mission toivomme toteutuvan hienolla tavalla Tietoyhteiskunta-akatemiassa.

Tästä lähtee avautumaan uusi tie kohti uudenlaista tietoyhteiskuntaa. Kaikki arvokas tällä tiellä syntyy vuorovaikutuksessa!

Kirsti Timperi
toiminnanjohtaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry